Ο ρόλος των Μουσείων Φυσικής Ιστορίας στην Εκπαίδευση

του Παραλυκίδη Νικολάου, Phd Δασολόγου

 

Ο σύγχρονος ρόλος των Μουσείων Φυσικής Ιστορίας αποκαλύπτεται πολυσύνθετος και δυναμικός μέσα στο πλαίσιο των ευρύτερων εξελίξεων . Ο ρόλος αυτός διαγράφεται μέσα από τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες εκπαιδευτικά προγράμματα, συνέδρια, ενημερώσεις, διαλέξεις που υλοποιεί ο ίδιος ο οργανισμός.  Μέσα από αυτές τις δραστηριότητες προάγεται η γνώση για θέματα που αφορούν το Φυσικό Περιβάλλον.

Γενικά τα μουσεία έχουν τη δυνατότητα να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη διαδικασία διάδοσης του πολιτισμού και στην απόδοση νοήματος στη ζωή. Βασικό στοιχείο που διαφοροποιεί τα μουσεία από τα άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα μιας κοινότητας είναι η δυνατότητα που προσφέρουν για επαφή με πρωτογενής πηγές μάθησης που συνιστούν τα μουσειακά αντικείμενα.

Τα Μουσεία Φυσικής Ιστορίας προσφερθούν εκπαιδευτικές δραστηριότητες σε όλους. Μέσα στο πλαίσιο αυτών των εκπαιδευτικών προσφορών είναι ευθύνη του μουσείου να μεταδίδει τα μηνύματα του με τρόπο κατανοητό και ταυτόχρονα ελκυστικό προς ένα έντονα διαφοροποιημένο κοινό.

Επίσης σχετίζονται με τη διαβίου μάθηση καθώς αποτελούν χώρο στον όποιο μπορούν να αναπτύξουν γνώση και καλύτερη κατανόηση των πραγμάτων άτομα όλων των ηλικιών.

Τα Μουσεία Φυσικής Ιστορίας ιδρύονται γιατί:

Υπάρχει δυσκολία άμεσης επαφής με τα άγρια ζώα και τους βιοτόπους τους.

Λόγω μείωσης της βιοποικιλότητας.

Εξάλειψη της άγριας ζωής, για την οποία ευθύνεται ο άνθρωπος, είτε κυνηγώντας τα ίδια τα ζώα, είτε καταστρέφοντας το βιότοπό τους.

Ιδιαίτερα στην Ελλάδα όπου η μεγάλη ποικιλία οικοσυστημάτων και βιοτόπων καθώς και η απομόνωση ιδιαίτερα νησιωτικών περιοχών δίνουν στη χώρα το προνόμιο να έχει την μεγαλύτερη βιοποικιλότητα στη Ευρώπη.

Επίσης στα Μουσεία Φυσικής Ιστορίας έχουμε:

Κατανόηση της έννοιας βιότοπος οικοσύστημα.

Εισαγωγή στα κυριότερα οικοσυστήματα του πλανήτη.

Συνειδητοποίηση της ανεξάντλητης προσφοράς της φύσης στον άνθρωπο καθώς και διαμόρφωση θετικών στάσεων σε κάθε προσπάθεια διατήρησης και προστασίας  της.

Επισήμανση των κινδύνων που απειλούν χλωρίδα και πανίδα.

Ανάπτυξη ικανοτήτων παρατήρησης, περιγραφής και σύγκρισης με εκφραστική ορθότητα και πληρότητα.

Τα Μουσεία Φυσικής Ιστορίας διδάσκουν πολλά σχετικά με την αλληλεξάρτηση όλων των ζώντων όντων. όπου οι επισκέπτες μυούνται στις λειτουργίες του φυσικού κόσμου που όλοι πρέπει να προστατεύσουμε.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...